Regulamin rolno-spożywczego rynku "Targpiast" Wrocław, ul. Obornicka 235 – 237

1. Rynkiem zarządza "Targpiast" Sp. z o.o., 51 – 114 Wrocław, ul. Obornicka 235-237, tel.: 71 325 40 67, 71 712 59 00, fax: 71 325 21 45.

2. Rynek prowadzi działalność całodobowo. Okresowo zarządca rynku może ustalić inne godziny otwarcia i zakończenia funkcjonowania rynku.

3.1 Na rynku odbywa się hurtowa sprzedaż artykułów rolno-spożywczych i przemysłowych oraz dopuszczona jest sprzedaż artykułów nie wyłączonych z obrotu na mocy odrębnych przepisów z wyjątkiem:

 • a) broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,
 • b) oleju napędowego, benzyny, środków leczniczych,
 • c) artykułów szkodliwych dla zdrowia lub stanowiących zagrożenie dla życia ludzkiego oraz nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów,
 • d) innych artykułów, których sprzedaż została zakazana stale lub okresowo odrębnymi przepisami.

3.2 Za zgodą zarządcy, na rynku może być prowadzona działalność usługowa i inna niż handlowa.

4. Na rynku obowiązuje zakaz :

 • a) sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych za wyjątkiem punktów posiadających stosowne zezwolenia,
 • b) bezwzględnego używania ognia otwartego oraz używania gazowych urządzeń grzewczych bez nadzoru,
 • c) wwozu i pozostawiania śmieci, odpadów, nieczystości itp.
 • d) prowadzenia działalności handlowej w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • e) mycia pojazdów mechanicznych.

5.1 Prowadzący działalność handlową, usługową lub inną oraz pozostali użytkownicy rynku zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu rynku, przepisów sanitarnych, porządkowych, przeciwpożarowych oraz poleceń obsługi rynku.

5.2 Nabycie biletu/przepustki oznacza złożenie przez posiadacza biletu/przepustki oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu rynku. Prowadzący działalność handlową, usługową i inną na podstawie indywidualnych umów najmu oraz pozostali uczestnicy rynku mają prawo wstępu i pobytu na rynku po zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu rynku.

6. Osoby nie przestrzegające przepisów wymienionych w pkt.5.1 mogą zostać:

 • a) sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych za wyjątkiem punktów posiadających stosowne zezwolenia,
 • b) ukarane mandatem nałożonym przez uprawnione organy tj. Policję, Straż, Miejską, Straż Pożarną, Sanepid,
 • c) objęte zakazem wjazdu na teren rynku.

7. Osoby, które przebywając na terenie rynku zachowują się w sposób uciążliwy dla innych użytkowników rynku, naruszający ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego lub zagrażający mieniu i godności osobistej innych osób, na żądanie zarządcy rynku lub Służby Ochrony Placu są zobowiązane do opuszczenia terenu rynku. W tym celu zarządca rynku, z własnej inicjatywy lub na wniosek innych osób, w tym użytkowników rynku, może wydać polecenie Służbie Ochrony Placu lub innym upoważnionym podmiotom w celu usunięcia takich osób z terenu rynku lub zakazujące w/w osobom wstępu na teren rynku lub obiektów się w nim znajdujących.

8. Prowadzący działalność handlową, usługową i inną na rynku pod rygorem utraty prawa do jej dalszego prowadzenia, rozwiązania umowy, usunięcia poza teren rynku – w przypadku osób prowadzących działalność handlową na podstawie jednorazowych biletów, zobowiązani są do:

 • a) utrzymania porządku i czystości w obrębie miejsca sprzedaży/działalności
 • b) uporządkowania miejsca sprzedaży/działalności po zakończeniu jej wykonywania,
 • c) usunięcia nieczystości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • d) prowadzenia działalności wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez obsługę lub kierownika rynku,
 • e) terminowego uiszczania czynszu i innych opłat.

9. Miejsce sprzedaży wyznacza obsługa lub kierownik rynku. Miejsce sprzedaży nie może być:

 • a) wyznaczone na jezdniach, chodnikach, przejściach przeznaczonych do ruchu lub rozładunku, w sposób hamujący i utrudniający ruch,
 • b) odstępowane przez prowadzących działalność handlową, któremu to miejsce wyznaczono.

10. Sprzedaż owoców i warzyw nie będących produkcji krajowej prowadzona jest wyłącznie z przeznaczonych do tego celu boksów handlowych oraz wyznaczonych stanowisk handlowych i funkcjonujących hurtowni w obiektach stałych rynku. Handel w/w asortymentem poza wyznaczonymi stanowiskami jest zabroniony.

11. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, będzie wstrzymana przez kierownika rynku lub obsługę, które to osoby powiadamiają o stwierdzonych przypadkach naruszania przepisów właściwe organy.

12. W przypadkach szczególnie uzasadnionych jak reorganizacja branż, zarządzenia stosownych organów publicznych, remonty, a także z innych ważnych przyczyn zarządca rynku zastrzega sobie prawo do pomniejszenia powierzchni wynajmowanej, przeniesienia stoiska w inne miejsce, czasowej przerwy w działalności handlowej bez konieczności rozwiązywania umowy lub rozwiązania umowy zezwalającej na prowadzenie działalności na rynku.

13.1 Wjazd na teren rynku jest płatny.

13.2 Wjazd na teren rynku dla podmiotów dokonujących sprzedaży towarów odbywa się po dokonaniu opłaty eksploatacyjnej.

 • a) wysokość opłaty eksploatacyjnej określa cennik uchwalony przez zarządcę rynku,
 • b) bileter jest zobowiązany do wydania biletów opłaty, o których mowa w ppkt. a), zawierających numer rejestracyjny pojazdu, datę oraz godzinę wjazdu,
 • c) wykupione bilety należy zachować do kontroli i okazywać osobom do tego upoważnionym na każde ich żądanie,
 • d) nie posiadanie aktualnych biletów nakłada na prowadzącego działalność handlową obowiązek ich wykupienia, przy czym obowiązek dokonania stosownych opłat rozpoczyna się od momentu upływu ważności posiadanych biletów,
 • e) prowadzący sprzedaż z pojazdów pozostających dłużej niż 24 godziny na terenie rynku zobowiązani są do zachowania biletów opłat z całego okresu pozostawania na rynku i przedstawienia ich do kontroli na żądanie osób uprawnionych,
 • f) nie okazanie do kontroli posiadanych biletów osobom, o których mowa w ppkt. c), uchylanie się od wniesienia opłaty lub brak jakichkolwiek biletów uprawniających do prowadzenia działalności handlowej na terenie rynku pociąga za sobą, oprócz spełnienia wymogu określonego w ppkt. d) obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej, w wysokości trzykrotnej stawki dziennej opłat określonych w cenniku, o którym mowa w ppkt.a).

13.3 Wjazd na teren rynku pojazdami przez podmioty wprowadzające do obrotu na terenie rynku płody rolne dla innych podmiotów funkcjonujących na rynku, podlega opłacie w wysokości określonej w cenniku, o którym mowa w pkt.13.2 ppkt. a). Dla podmiotów tych mają odpowiednio zastosowanie przepisy pkt. 16.1 regulaminu.

14. Wjazd na teren rynku dla podmiotów dokonujących zakupu towaru odbywa się na podstawie biletu wjazdu:

 • a) wysokość opłaty określa cennik, o którym mowa w pkt. 13.2. ppkt. a),
 • b) bileter jest zobowiązany do wydania biletu wjazdu o którym mowa w ppkt.a zawierającego numer rejestracyjny pojazdu oraz datę i godzinę wjazdu,
 • c) wykupiony bilet należy zachować do kontroli i okazywać osobom uprawnionym na każde ich żądanie,
 • d) nie posiadanie aktualnego biletu wjazdu pociąga za sobą obowiązek jego wykupienia
 • e) brak aktualnego biletu wjazdu, nie okazanie biletu wjazdu do kontroli osobom, o których mowa w ppkt.c), uchylanie się od uiszczenia opłaty pociąga za sobą, oprócz spełnienia wymogu określonego w ppkt.d), obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości ustalonej przez zarządcę rynku.

15. Wjazd na teren rynku dla podmiotów uprzywilejowanych, nie dokonujących zakupu towaru – innych niż określone w pkt. 13.3 i 16.1, prowadzących działalność inną niż handlowa oraz właścicieli, bądź najemców stanowisk handlowych i ich pracowników odbywa się w sposób określony przez zarządcę rynku.

16.1 Wjazd na teren rynku pojazdami przez podmioty wprowadzające do obrotu na terenie rynku towary, inne niż określone w pkt.13.3, dla podmiotów funkcjonujących na rynku, mają prawo pojazdy, których dysponenci okażą przy wjeździe fakturę lub fakturę proforma na wwożony towar, zawierającą nazwę podmiotu prowadzącego działalność na terenie rynku, przy czym:

 • a) rozładunek dostarczanego towaru odbywa się w określonym, przez zarządcę rynku, limicie czasowym,
 • b) po dostarczeniu towaru do punktu sprzedaży pojazd, po potwierdzeniu odbioru towaru na bilecie/przepustce, ma obowiązek niezwłocznego opuszczenia terenu rynku,
 • c) dostawy towaru pojazdami o dużym tonażu (typu TIR) odbywają się wyłącznie w miejscach i godzinach do tego przeznaczonych,
 • d) w przypadku nie potwierdzenia odbioru towaru na bilecie/przepustce lub pozostawieniu pojazdów na terenie rynku po dostarczeniu towaru do stanowisk handlowych, uważane one będą, w rozumieniu przepisów regulaminu, za punkty sprzedaży obwoźnej. Za okres pozostawienia w/w pojazdów na terenie rynku pobierane będą opłaty,
 • e) w przypadku nie uiszczenia opłat przez dysponentów pojazdów, o których mowa w ppkt. c), zobowiązanymi do uregulowania opłat za okres pozostawania pojazdu na terenie rynku będą najemcy bądź właściciele stanowisk handlowych, do których dostarczony był towar z w/w pojazdów.

16.2 Wysokość opłat, określonych w pkt. 16.1, reguluje cennik, o którym mowa w pkt.13.2 ppkt. a).

17. W uzasadnionych przypadkach zarządca rynku może odstępować okresowo od poboru opłaty za wjazd na teren rynku od poszczególnych podmiotów.

18. Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej prowadzące sprzedaż na terenie rynku mogą podlegać opłacie związanej z tą działalnością na podstawie odrębnych przepisów.

19. Do pobierania opłat na terenie rynku uprawniony jest wyłącznie zarządca rynku . Poboru opłat dokonują pracownicy zarządcy rynku oraz upoważnione przez niego osoby.

20.1 Pojazdy znajdujące się na terenie rynku bez zezwolenia na wjazd, aktualnych opłat oraz w sposób rażący naruszające regulamin rynku mogą zostać zablokowane za pomocą urządzenia blokady kół.

20.2 Pojazdy oraz punkty sprzedaży, które są pozostawione na terenie rynku bez aktualnych opłat lub bezumownie, będą traktowane jako porzucone i mogą zostać usunięte poza teren rynku na koszt właściciela. Za ewentualne powstałe szkody oraz pozostawione mienie Spółka "Targpiast" sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

21.1 Wszelkie ewentualne spory zaistniałe pomiędzy użytkownikami rynku a służbami bileterskimi i porządkowymi rozstrzyga kierownik rynku lub szef Służby Ochrony Placu.

21.2 Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na terenie rynku odpowiedzialność ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami.

21.3 Zarządzający rynkiem Targpiast sp. z o.o. nie odpowiada za szkody w mieniu użytkowników i uczestników rynku powstałe w wyniku kradzieży, zepsucia towarów, pożaru, zalania i innych zdarzeń losowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, jeżeli nie wynikają one z zawinionego postępowania pracowników zarządcy rynku oraz za szkody związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej, doprowadzania wody i odprowadzania ścieków.

22. Zamieszczanie wszelkich reklam na terenie rynku wymaga uprzedniej pisemnej zgody zarządcy rynku.

23. W sprawach nieuregulowanych postanowieniem niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie zarządzenia i uchwały zarządcy rynku.

24. Na terenie rynku obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym.

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.