Opłaty

Cennik stawek opłaty eksploatacyjnej i czynszu wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) obowiązujących na terenie rynku „Targpiast” we Wrocławiu, ul. Obornicka 235-237 od dnia 01.04.2024 r.

Na podstawie regulaminu rynku oraz uchwały Zarządu Spółki „Targpiast” Sp. z o.o. we Wrocławiu nr 01.03.2024 z dnia 06.03.2024 r. wprowadza się następujące stawki opłaty eksploatacyjnej oraz czynszu obowiązujące na terenie rynku:

Dział I. Opłata wjazdowa

Punkt nr 1.

a) Dobowe stawki opłaty za jedno stanowisko w miejscach wyznaczonych do sprzedaży produktów żywnościowych nie przetworzonych oraz owoców i warzyw produkcji krajowej dokonywana przez producentów oraz opłata za wjazd i pobyt, za każdą rozpoczętą dobę, na terenie rynku pojazdów należących do podmiotów wprowadzających do obrotu na terenie rynku produkty żywnościowe nie przetworzone oraz owoce i warzywa produkcji krajowej dla innych podmiotów funkcjonujących na rynku wynoszą:

Symbol Opis Cena
SO sprzedaż z samochodów osobowych oraz z samochodów do 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu 50,00 PLN
SU sprzedaż z samochodów osobowych oraz z samochodów do 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu + przyczepa 100,00 PLN
SC sprzedaż z samochodów powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu 65,00 PLN
SD sprzedaż z samochodów powyżej 400 kg ładowności i 1,7 m wysokości pojazdu do 3 ton ładowności pojazdu+ przyczepa 130,00 PLN
SG sprzedaż z samochodów powyżej 3 ton ładowności pojazdu 140,00 PLN
SH sprzedaż z samochodów powyżej 3 ton ładowności pojazdu + przyczepa 280,00 PLN

b) Przekroczenie granicy wyznaczonego do sprzedaży stanowiska z samochodów, o których mowa w pkt 1.a) i które, ze względu na swoje dodatkowe wyposażenie wymagają zajęcia większej powierzchni, podlega opłacie dodatkowej odpowiadającej wysokości opłaty za jedno stanowisko;

c) W przypadkach szczególnie uzasadnionych jak: reorganizacja rynku, prowadzenie prac inwestycyjnych i remontowych, a także z innych ważnych przyczyn, Zarządca rynku może wyznaczyć wielkość stanowisk przeznaczonych do sprzedaży z pojazdów wymienionych w pkt 1 a) i określić wysokość opłaty za zajmowane stanowisko stosownie do jego powierzchni , bez względu na rodzaj pojazdu, z którego dokonywana będzie sprzedaż.

Punkt nr 2.

Symbol Opis Cena
Dobowe stawki opłaty w miejscach nie wyznaczonych przez zarządcę rynku przy sprzedaży, bez względu na rodzaj towaru, z samochodów bez względu na ładowność oraz z innych pojazdów od 500,00 PLN
do 1500,00 PLN

Punkt nr 3.

a) Stawka opłaty eksploatacyjnej za jednorazowy wjazd na teren rynku hurtowego:

Symbol Opis Cena
KT pojazdy określane jako ciągniki siodłowe z naczepą/przyczepą 100,00 PLN

b) Stawka opłaty eksploatacyjnej po przekroczeniu limitu czasu na pobyt na terenie rynku:

Symbol Opis Cena
TR przekroczenie limitu 1440 min. na pobyt na terenie rynku ciągnika siodłowego z naczepą/przyczepą 200,00 PLN

Punkt nr 4.

a) Jednorazowa opłata za wjazd na teren rynku inny, niż określony w pkt. 1-3:

Symbol Opis Cena
KW wszystkie pojazdy samochodowe, z wyłączeniem pojazdów określonych w pkt. 3 (przy limicie czasowym pobytu 360 minut)
po przekroczeniu limitu 360 minut, za każdą rozpoczętą godzinę
8,00 PLN
8,00 PLN

b) Opłata abonamentowa terminowa (30 dni) wyłącznie za wjazd po zakup towaru:

Symbol Opis Cena
KA wszystkie pojazdy samochodowe, z wyłączeniem pojazdów określonych w pkt. 3 200,00 PLN

Punkt nr 5.

Opis Cena
a) Sprzedaż z punktu stałego nie spełniającego wymogu podatku od nieruchomości oraz miejsca wyznaczonego — czynsz miesięczny w zależności od wielkości zajmowanej powierzchni i rodzaju prowadzonej działalności cena umowna nie mniejsza niż 30,00 zł za 1m² zajmowanej powierzchni + VAT
b) Punkty gastronomiczne od 30,00 zł za 1m² zajmowanej powierzchni + VAT
c) zajęcie dodatkowego miejsca obok wyznaczonego stanowiska (handlowego, magazynowego, gastronomicznego i innego) od 25,00 zł za 1m² zajmowanej powierzchni + VAT dziennie
d) Boksy w halach – czynsz miesięczny w zależności od wielkości zajmowanej powierzchni i rodzaju prowadzonej działalności ceny umowne

Dział II

1) Uiszczenie opłaty eksploatacyjnej i czynszu nie zwalnia od odpowiedzialności za naruszenie przepisów porządkowych.

2) Naruszenie przepisów porządkowych powoduje obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej, której wysokość maksymalna wynosi trzykrotność stawki dziennej opłat określonych w Dziale I pkt. 1 - 3.